Freedom High School

Immunization Requirements for Upcoming School Year 2023-2024

The deadline for students to meet the immunization requirement for mandatory immunizations for public school enrollment is Thursday, August 17, 2023. If you have questions, please contact the school nurse or visit the immunization requirements webpage. Thank you for your assistance.

immunization information in arabic

学生满足公立学校入学强制免疫接种要求的最后期限为 2023 年 8 月 17 日,星期四。如果您有任何疑问,请联系学校护士或访问免疫接种要求网页。谢谢!

immunization information farsi-dari

공립학교 등록을 위해 학생의 의무 예방 접종에 대한 예방 접종 요건 충족 마감일은 2023년 8월 17일, 목요일입니다. 궁금한 점은 학교 간호사에게 연락하거나 예방 접종 요건 웹페이지를 방문하기 바랍니다. 감사합니다!

immunization-pashto.png

La fecha límite para que los estudiantes cumplan con el requisito de vacunación y tengan las vacunas que son obligatorias para inscribirse en las escuelas públicas es del jueves 17 de agosto de 2023. Si tiene preguntas, comuníquese con la enfermera de la escuela o visite la página web de requisitos de vacunación. ¡Gracias!

immunization information urdu

Hạn chót để học sinh đáp ứng yêu cầu tiêm chủng bắt buộc đối với ghi danh vào các trường công lập là Thứ Năm, ngày 17 tháng 8 năm 2023. Nếu bạn có thắc mắc, vui lòng liên hệ với y tá của trường hoặc truy cập trang web yêu cầu tiêm chủng. Cảm ơn bạn!​